Põhikiri
 1. Üldsätted
  1. Mittetulundusühing nimetusega "Eesti Karate-Do Shotokai" ja lühendiga EKDS (edaspidi "ühing") on ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing.
  2. Ühingu tegevus rajaneb tema liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel ühingu juhtkonna valitavusel ja valitud juhatuse regulaarsel aruandlusel ühingu liikmete ees.
  3. Ühing teeb koostööd ühingu tegevusest huvitatud isikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides.
  4. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik.
  5. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik.
 2. Ühingu eesmärgid ja tegevussuunad
  1. Ühingu eesmärk on traditsioonilise Shotokan karatega tegelevate isikute ühendamine ja nende ühiste huvide esindamine.
  2. Ühingu tegevuse põhisuunad on:
   1. Traditsioonilise Shotokan karate, selle filosoofia ja ajaloo õppimine, õpetamine, propageerimine ning muud moodi sellega seonduva arendamine.
   2. Õppemetoodilise töö (treeningud, kursused, laagrid, seminarid jm. analoogsed üritused) korraldamine ning õppematerjalide tutvustamine.
   3. Informatsiooni kogumine ja levitamine, s.h. reklaami- ja muude trükiste väljaandmine ja levitamine.
   4. Ühingu liikmete esindamine suhetes teiste organisatsioonide ja ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal.
   5. Reklaamürituste ja demonstratsioonesinemiste korraldamine.
 3. Ühingu liikmeskond
  1. Ühingu liikmeskond koosneb klubide liikmetest. Klubiga võivad ühineda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad ühingu põhikirja.
  2. Ühingu liikmeteks loetakse klubide need liikmed, kes on tasunud vähemal nelja järjestikuse klubis kehtiva liikmemaksu. Ühingu liige arvatakse välja, kui tema võlgnevus klubi ees on üle kahe klubis kehtiva liikmemaksu.
 4. Ühingu liikmete õigused
  1. Ühingu liikmetel on õigus:
   1. esitada ühingu liikmete hulgast esindajaid ühingu juhtorganitesse, võtta osa, sh. kandideerida ühingu organite valimistel;
   2. esitada ühingu organitele ettepanekuid ja arupärimisi;
   3. osaleda ühingu poolt korraldatavatel üritustel;
   4. osaleda põhikirjas ettenähtud korras ühingu majandustegevuses ja selle juhtimises ning vabalt tutvuda igal ajal ühingu dokumentatsiooniga.
 5. Ühingu liikmete kohustused
  1. Ühingu liikmed on kohustatud tunnustama ja täitma ühingu põhikirja, tasuma liikmemaksu, järgima ühingus kehtestatud kodukorda ning mitte kahjustama oma vääritu käitumisega ühingu mainet.
 6. Ühingu juhtimine
  1. Kõik ühingu alljärgnevad organid võivad võtta vastu otsuseid kas vastava organi koosolekul või tõstatades ettepanekud ja hääletades nende poolt kirjalikku taasesitust võimaldaval viisil (edaspidi „KTVV“).
  2. Ühingu organite pädevusse kuuluvad otsused loetakse vastu võetuiks, kui nende poolt hääletamisel osaleb üle poole selle organi liikmetest ning kui nende poolt hääletab üle poole hääletamisel osalenud organi liikmetest.
  3. Ühingu juhatus
   1. Ühingu juhatusse kuulub 1 kuni 5 liiget.
   2. Juhatus:
    1. valitakse ametisse üldkoosolekul kuni 3 aastaks;
    2. esindab (vähemalt 1 liikme näol) ühingut kõigis toimingutes;
    3. sõlmib ühingu nimel lepinguid;
    4. kinnitab kõik ühingu sisemist tegevust reglementeerivad eeskirjad ja juhendid (ametijuhendid, reglemendid, kodukorra, jne.)
    5. kutsub kokku ühingu liikmete üldkoosoleku põhikirjas ettenähtud tähtaegadel ja korras;
    6. esindab ühingut suhetes teiste isikutega nii Eesti Vabariigis kui ka teistes riikides;
    7. korraldab klubide liikmete arvestust;
    8. korraldab klubide liikmetelt liikmemaksude kogumist;
  4. Tehniline grupp
   1. Ühingu tehnilisse gruppi kuuluvad kõrgema vööastmega liikmed.
   2. Tehniline grupp:
    1. otsustab ühingu sisulised (põhitegevusega seotud) arengusuunad;
  5. Klubi
   1. Ühing koosneb vähemalt ühest klubist.
   2. Klubi on ühingu regionaalse struktuuri põhiüksus.
   3. Klubi loetakse asutatuks, kui ühingu liige on mõnes Eesti asulas läbi viinud regulaarseid treeninguid vähemalt 4 kuud. Kõik selle klubi liikmed loetakse automaatselt ühingu liikmeskonna hulka.
   4. Klubi varahaldur:
    1. korraldab klubi rahaliste vahendite kasutamist;
   5. Klubi edasijõudnute grupp (edaspidi BB):
    1. BB hulka kuuluvad liikmed, kellele on tehnilise grupi või KDS poolt omistatud vähemalt 1. kyu (pruun vöö). Juhul, kui ühelegi liikmele ei ole omistatud vähemalt 1. kyu taset, kuuluvad BB hulka liikmed klubi kõrgeimate vööastmetega.
    2. Klubi BB:
     1. lähtub oma otsustes ja muudes tegemistes tehnilise grupi võimalikest otsustest;
     2. esindab klubi (vähemalt ühe BB liikme näol);
     3. määrab kindlaks klubi liikmemaksude suurused ja tasumise korra;
     4. otsustab klubi rahaliste vahendite kasutamist;
     5. valib klubile varahalduri;
  6. Üldkoosolek
   1. Ühingu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek.
   2. Ühingu üldkoosolek kutsutakse kokku kahe nädala jooksul juhatuse sellekohasest otsusest või kui seda nõuab KTVV ja põhjendatult vähemalt 1/10 (üks kümnendik) ühingu liikmetest.
   3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellest võtab osa vähemalt 33% iga klubi liikmeskonnast. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsustama, kutsub juhatus kuu aja jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellest võtab osa vähemalt 25% iga klubi liikmeskonnast.
   4. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühingu liikme kirjaliku volituse alusel tema esindaja. Esindajaks võib olla ainult teine ühingu liige.
   5. Üldkoosolek:
    1. valib uue juhatuse;
    2. kinnitab muudatused põhikirjas ja uue põhikirja;
    3. kinnitab ühingu aastaeelarve ja selle täitmise aruande;
    4. kinnitab ühingu üldised tegevussuunad ja aruanded eelnenud tegevusperioodist;
 7. Ühingu vara ja finants- ja majandustegevus
  1. Ühingu varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mille moodustavad klubide varad. Need koosnevad järgmistest:
   1. sisseastumis- ja liikmemaksud;
   2. isikute vabatahtlikud annetused;
   3. muud laekumised;
  2. Ühingu liikmetel ei ole õigust Ühingu varale. Ühingul ei ole õigust liikmete varale.
  3. Ühing arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema eesmärkide saavutamiseks ega taotle selles tulu. Ühingu vara teenib vaid ühingu põhitegevuse ja muu põhikirjajärgse tegevuse eesmärke.
  4. Ühingu majandusaasta kestab esimesest oktoobrist kuni kolmekümnenda septembrini (01.10.-30.09.)
 8. Ühingu tegevuse lõpetamine
  1. Ühingu lõpetamise otsustab ühingu üldkoosolek. Otsus ühingu tegevuse lõpetamise kohta loetakse vastu võetuks, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt 3/4 (kolm neljandikku) ühingu liikmetest. Ühingu tegevuse lõpetamine toimub Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud korras.
  2. Ühingu lõpetamise korral moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni. Komisjon korraldab pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üleandmise toetustena perspektiivikatele ja juba häid tulemusi näidanud analoogsete tegevussuundadega ühingutele.
Viimati uuendatud Laupäev, 11 August 2012 21:51